John Montgomery

Sa mapagmahal na alaala ni John Montgomery at bilang parangal sa kanyang asawa, si Harriet Montgomery.

sa pamamagitan ng

ang pamilya Webb