Bryan Smith

Bilang parangal kay Bryan Smith na nakatanggap ng isang nakapagliligtas-buhay na regalo ng baga upang tayo, ang kanyang pamilya at mga kaibigan, ay magtamasa ng marami pang taon ng kanyang katatawanan at kamangha-manghang mabait na puso. Mahal ka namin Bryan. At bilang pag-alala sa anghel na nagbigay sa atin ng lahat ng regalong ito. Kami ay nagpapasalamat magpakailanman.

sa pamamagitan ng

Tatay at Nanay