Amy Dawn Bane-Reed

Talagang hindi ako sigurado kung paano ito gumagana ngunit ibibigay ko ang aking pinakamahusay na pagbaril. Hindi ko naisip sa isang milyong taon na kailangan kong gamitin ang buhay na kalooban na dala-dala ko sa aking pitaka mula noong 2011. Ngunit dumating nga ang araw na kinailangan kong "palayain" ang aking nag-iisang kapatid at kapatid na babae. Hindi ko akalain na ang aking sarili at ang kanyang anak na lalaki ay nakatayo sa isang silid ng ospital sa loob ng isang linggo na nanonood sa kanyang mga huling hininga, ngunit dumating ang oras. At hindi kami ni isa ay talagang handa. Taos-puso sa tingin ko ang aking pamangkin ay pinangangasiwaan ng mabuti ang pagpaalam na napakabata. Galing ako sa isang malakas na pamilya at nagkaroon ako ng pananampalataya. Don't get me wrong ito ay mahirap, lalo na't hindi sinabi ng kapatid ko sa aking ina ang kanyang mga kagustuhan. I guess she left it to me because I would see that she would go on and help someone else have a future. Alam niya ang mga transplants dahil ang unang pinsan ng kanyang asawa ay tumatanggap ng pancreas at atay. Siya ay may diabetes at nagkaroon ng mga komplikasyon na naglagay sa kanya sa isang listahan ng transplant. Kaya sa tingin ko madali lang itong desisyon para sa kanya. Hindi lang naging madali para sa amin. Maraming luha ang pumatak sa ospital, maraming gabing walang tulog at minsan gusto ko na lang huminga para sa kanya. Alam ko na oras na para "Let go". Kaya't buong puso kong sinundan siya sa elevator at nag-iisang nagsabing 'Good-Bye' nang araw na iyon. Dalawang oras na nagmaneho pauwi, habang umiiyak. Pagsisisihan ko ba na sinunod ko ang gusto niya hindi, namimiss ko ba siya, oo. Malay ko bang may natulungan siyang iba, oo. Natutuwa ba akong tumulong sa Mid South Transplant Foundation ngayon, tiyak. Hinihikayat ko ang sinuman at lahat na isaalang-alang ang pagbibigay ng donasyon. Alam kong ikaw bilang pamilya ay maaaring mabalisa sa mga sandaling iyon ngunit taos-puso itong nakakatulong na malaman na nakatulong ka sa isa pang pamilya at kapwa tao na mamuhay ng mas malusog.

sa pamamagitan ng

Melissa Bane