Mga Madalas Itanong

Mga FAQ Tungkol sa COVID-19 (Coronavirus)

Makakuha ng mga sagot sa iyong mga tanong tungkol sa COVID-19 at donasyon ng organ.
Sinusuri ng mga organisasyon sa pagbili ng organ ang lahat ng potensyal na namatay na donor para sa COVID-19 bago ihandog ang mga organ para sa transplant. Maaaring hindi makapag-donate ang mga potensyal na donor na nagpositibo sa aktibong COVID-19. Kung may gumaling mula sa COVID-19, pagkatapos ay pumanaw mula sa isang bagay na hindi nauugnay, maaaring maging posible ang donasyon. Kung isinasaalang-alang mo ang pagiging isang buhay na donor , makikipagtulungan ka sa iyong pangkat ng pangangalagang pangkalusugan upang makatanggap ng isang serye ng mga pagsusuri sa kalusugan upang matukoy ang iyong pagiging kwalipikado, na kinabibilangan ng pagsusuri sa COVID-19. Kung nagpositibo ka para sa COVID-19, hindi ka magiging kwalipikado para sa buhay na donasyon hanggang sa matukoy ng iyong pangkat ng pangangalaga na ligtas ang donasyon para sa iyo at sa iyong tatanggap.

Ang American Society of Transplantation ay nag-publish ng isang Transplant Community FAQ resource na nagbibigay ng detalyadong impormasyon para sa mga tatanggap ng transplant patungkol sa COVID-19. Ang FAQ na dokumento ay regular na ina-update sa kasalukuyang impormasyon. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong pangkat ng pangangalaga sa programa ng transplant para sa karagdagang mga katanungan tungkol sa iyong mga pangangailangan sa kalusugan.

Ang FAQ sheet ng bakuna sa COVID-19 mula sa American Society of Transplantation ay isang kapaki-pakinabang na mapagkukunan tungkol sa kaligtasan ng bakuna. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong pangkat ng pangangalaga sa programa ng transplant para sa karagdagang mga katanungan tungkol sa iyong mga pangangailangan sa kalusugan.

Ang bawat transplant na ospital ay gumagawa ng sarili nitong mga desisyon tungkol sa paglilista at paglipat ng mga kandidato ayon sa pinakamahusay na klinikal na paghuhusga ng ospital, kabilang kung ang anumang partikular na pagbabakuna ay bahagi ng kanilang pamantayan sa pagiging kwalipikado. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa paglilista o pamantayan ng transplant sa iyong ospital, hinihikayat ka naming makipag-ugnayan nang direkta sa ospital. Para sa karagdagang impormasyon, pakibisita ang https://transplantliving.org/covid/ .