Ang lung transplant ay isang surgical procedure upang palitan ang isang may sakit o nabigong baga ng isang malusog na namatay na donor lung. Depende sa kondisyong medikal, ang isang lung transplant ay maaaring may kasamang pagpapalit ng isa o parehong baga. 

1,000

Mahigit sa 1,000 matatanda at bata sa US ang naghihintay para sa mga bagong baga.

Ang isang tao sa listahan ng naghihintay ay maaaring maghintay ng mga buwan o taon upang makatanggap ng donor lung.

Ang mga kandidato sa transplant ay itinutugma batay sa mga pangunahing salik kabilang ang medikal na pangangailangan ng madaliang pagkilos, distansya, at katayuan sa bata.

1-3

Ang mga tatanggap ay karaniwang pinalabas mula sa ospital 1-3 araw pagkatapos ng operasyon.

3-6

Ang mga tatanggap ay maaaring bumalik sa trabaho at normal na aktibidad 3-6 na buwan pagkatapos ng operasyon.

Kailan kailangan ang donasyon sa baga?

Ang hindi malusog o nasira na mga baga ay maaaring maging mahirap para sa katawan na makuha ang oxygen na kailangan nito upang mabuhay. Ang pinsala sa baga ay kadalasang maaaring gamutin sa pamamagitan ng gamot o gamit ang mga espesyal na aparato sa paghinga. Kung ang mga hakbang na ito ay hindi na nakakatulong o kung ang paggana ng baga ng pasyente ay nagiging banta sa buhay, maaaring kailanganin ang isang lung transplant. Ang iba't ibang sakit at kundisyon ay maaaring makapinsala sa mga baga at makahahadlang sa kanilang kakayahang gumana nang epektibo, tulad ng COPD (chronic obstructive pulmonary disease) kabilang ang emphysema, pagkakapilat sa baga na kilala bilang pulmonary fibrosis, cystic fibrosis, sarcoidosis na may advanced fibrosis, at pulmonary hypertension.

Paano gumagana ang listahan ng naghihintay ng lung transplant?

Karamihan sa mga kandidato sa transplant ay naghihintay ng ilang oras dahil mas maraming tao ang nangangailangan ng transplant kaysa sa mga namatay na donor. Ang mga kandidato ng transplant ay inilalagay sa listahan ng naghihintay na pambansang transplant. Kapag ang isang namatay na donor lung ay naging available, ang mga kandidato sa transplant ay itinutugma batay sa tatlong salik: medikal na apurahan, distansya mula sa donor na ospital at pediatric status. Ang uri ng dugo, laki ng katawan at iba pang impormasyong medikal ay mga pangunahing salik sa proseso ng pagtutugma para sa lahat ng organ. United Network para sa Pagbabahagi ng Organ (UNOS) ang namamahala sa listahan ng naghihintay na pambansang transplant, na tumutugma sa mga donor sa mga tatanggap 24 oras sa isang araw, 365 araw sa isang taon. Ang mga tatanggap ng transplant ay maaaring uminom ng ilang mga gamot pagkatapos ng transplant, marami sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang mga gamot ay nakakatulong na mabawasan ang panganib ng mga komplikasyon pagkatapos ng transplant. Ang mga pasyente ay dapat na maging handa sa isang sandali ng paunawa upang matanggap ang kanilang bagong baga o baga. Dapat maganap ang transplant sa loob ng ilang oras pagkatapos mabawi ang namatay na donor lung. Kasunod ng operasyon, maraming pasyente ang pinalabas mula sa ospital pagkatapos ng 1 hanggang 3 linggo, at maaaring bumalik sa trabaho at iba pang normal na aktibidad sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan.

Paano makakatulong ang aking donor lungs?

Ang mga lung transplant ay nagliligtas ng buhay at nagbibigay buhay. Ang mga donor ay nagbibigay ng mga taon ng buhay sa mga tumatanggap ng baga at oras kasama ang mga mahal sa buhay sa kanilang mga pamilya at komunidad.